Vul hier uw gegevens in zodat wij uw horloge kunnen activeren.

BELANGRIJKE INFORMATIE

1. OMSCHRIJVING HARDWARE

James veiligheidshorloge  omvat volgende hardware componenten:

 • James Veiligheidshorloge
 • Oplaadkabel

Het horloge activeren:

 • Duw 3 seconden op de knop midden onderaan (B7)
 • De configuratie is vooraf al ingesteld
 • De administrator (1e contact) kan via het platform de meeste instellingen wijzigen:
  • Naam + gegevens van de gebruiker aanpassen
  • SOS keten beheren
  • Functionaliteiten van het horloge aanpassen
  • Andere contacten toevoegen

2.  ACCOUNT GEGEVENS EN PASWOORD

Om gebruik te maken van uw James Veiligheidshorloge, hebben wij voor u een account aangemaakt. Hier onderscheiden we 2 gebruikersrollen:

 1. De hoofdgebruiker (drager van het horloge)
  1. Voornaam + Naam gebruiker:
  2. Paswoord:                         Distrac
 2. De beheerder of het eerste contact (Via de James App of het Web portaal*)
  1. Voornaam + Naam contact:
  2. Paswoord:                         Distrac
  3. Telefoon:
  4. Email:

Om privacy redenen raden wij u aan de door ons ingestelde paswoorden aan te passen in het James Portaal:

* https://portal.safemotion.org/Account/Login

U kan de James App downloaden via Google Play Store of Apple App Store

Let op: Voor het veiligheidshorloge heeft u de James App nodig, en niet de James Chat App!

 

3.  KIES UW ABONNEMENT

 • James Model B
  • Inclusief Europese simkaart
  • Onbeperkt toegang tot het James portaal
  • Automatische updates
  • U kan kiezen voor volgende formule
   • 11,9€/maand (opzegvoorwaarden in bijlage 6, artikel 2)
   • 119€/jaar (opzegvoorwaarden in bijlage 6, artikel 2)
  • Kan jaarlijks automatisch geïndexeerd worden: zie kader hieronder

 Instructievideo’s

Via korte instructievideo’s komt u alles te weten over het JAMES platform.

4.  Toestemmingsformulier gegevensverwerking James Care Solution

DISTRAC NV – Bleyveld 14, 3320 Hoegaarden– RPR Leuven nr. 0448.825.928 – BTW BE0448.825.928 (Hierna: “Distrac”)

De software van uw James Care Solution toestel zal een aantal persoonsgegevens van u verzamelen om behoorlijk te kunnen functioneren. In dit toestemmingsformulier vragen wij, Distrac, uw expliciete toestemming om bepaalde gegevens te mogen verwerken.

Door de voorwaarden te aanvaarden, geeft u als eindgebruiker van een James Care Solution toestel de toestemming aan Distrac om de hierna vermelde persoonsgegevens te verwerken en door te geven aan Distrac Group en aan de producent/leverancier van de James Care Solution software.

 • Locatiegegevens
 • Gegevens gegenereerd door de stappenteller
 • Gegevens gegenereerd door de hartslagmeter
 • Gegevens gegenereerd door de bloeddrukmeter

 

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de alarmfunctie van uw James Care Solution te kunnen gebruiken. Op die manier kan de vertrouwenspersoon/beheerder namelijk op de hoogte gebracht worden van uw locatie wanneer u de alarmknop gebruikt. De gezondheidsgegevens worden gebruikt om de vertrouwenspersoon/beheerder in te lichten over de huidige gezondheidstoestand van de eindgebruiker. Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens kan dus cruciaal zijn op bepaalde momenten.

Het gaat hier steeds om gegevens die u zelf ingeeft of gegevens die enkel worden verzameld wanneer u bepaalde functionaliteiten van uw toestel zoals ‘Vitale functies’ heeft ingeschakeld.

Deze persoonsgegevens zullen enkel zichtbaar zijn voor de volgende partijen:

 • de eindgebruiker
 • de beheerder
 • Distrac
 • Ilogs, de producent en aanbieder van de software van de James Care Solution

 

Uw persoonsgegevens worden door Distrac steeds conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’) en conform de Belgische Wetgeving omtrent Gegevensbescherming.

Op deze verwerking van persoonsgegevens is tevens onze Privacy Verklaring van toepassing, die u bijgevoegd aan dit document kan vinden.

U kan op elk moment uw toestemming terug intrekken door ons te informeren via james@distracgroup.com of door bepaalde functionaliteiten van uw toestel uit te schakelen. Bij intrekking van uw toestemming zal u niet langer gebruik kunnen maken van bepaalde functionaliteiten van uw James Care Solution toestel.

Door dit document te ondertekenen op pagina 2, verklaar ik naar behoren te zijn geïnformeerd over mijn rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving en ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens in overeenstemming met dit toestemmingsformulier en de Privacy Verklaring van Distrac.

BIJLAGE 5: Privacy Verklaring James Care Solution

DISTRAC NV – Bleyveld 14, 3320 Hoegaarden– RPR Leuven nr. 0448.825.928 – BTW BE0448.825.928 (Hierna: “Distrac”)

Huidige Privacy Verklaring is van toepassing op de aankoop en/of installatie en ingebruikname van uw James Care Solution (hierna genoemd de “Privacy Verklaring”). Voor de installatie en ingebruikname van uw James Care Solution zal het noodzakelijk zijn dat Distrac uw Persoonsgegevens verwerkt. Voor het doel van deze Privacy Verklaring zal Persoonsgegevens als volgt worden gedefinieerd: alle persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Privacy Wetgeving, die vereist zijn voor de aankoop, ingebruikname en installatie van uw James Care Solution.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de Persoonsgegevens die Distrac verzamelt, alsook over de wijze waarop Distrac deze Persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Distrac wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten;

(i)                 de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

(ii)                de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “GDPR”) en;

(iii)               andere toepasselijke bijzondere wetsbepalingen inzake gegevensbescherming.

 

 

De ingebruikname van uw James Care Solution impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Distrac uw Persoonsgegevens verwerkt.

Welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?

Om uw James Care Solution in gebruik te nemen, dient steeds een aankoopformulier ingevuld te worden (dan wel door de eindgebruiker zelf, dan wel door de bevoegde zorginstelling).

In het formulier is sommige informatie verplicht (aangeduid met *), deze gegevens zijn nodig om uw dienst te kunnen leveren.

Andere informatie, (niet aangeduid met *), kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. U kiest of u hier gegevens invult.

Distrac zal uw Persoonsgegevens steeds verwerken met een vooraf bepaald doel en op basis van een wettelijke rechtsgrond zoals bepaald in artikel 6 van de GDPR. Meer informatie hieromtrent, vindt u in de onderstaande kader.

WIJZE VAN VERZAMELING PERSOONS-
GEGEVENS
BETROKKENEN DOELEINDEN RECHTSGROND BEWAAR-
TERMIJN
Aankoopformulier Naam, voornaam, emailadres, paswoord, telefoonnummer, accountnaam, code hardware product Eindgebruikers, beheerders Ingebruikname, installatie en authenticatie van de James Care Solution Uitvoering van de overeenkomst Bij deactivering of max. 5 jaar na laatste gebruik van de James Care Solution
Gebruik software Naam, voornaam, accountnaam, gegevens die vrijwillig worden ingegeven/ Eindgebruikers, beheerders en eventueel andere gebruikers van de software Gebruik en functioneren  van de James Care Solution Uitvoering van de overeenkomst Bij deactivering of max. 5 jaar na laatste gebruik van de James Care Solution
Facturatie hardware Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres Resellers, zorginstellingen, eindgebruikers Facturatie van de hardware Uitvoering van de overeenkomst 7 jaar (wettelijke bewaartermijn)

 

Facturatie software Naam, voornaam, adres Zorginstellingen, eindgebruikers Facturatie van de software Uitvoering van de overeenkomst 7 jaar (wettelijke bewaartermijn)
Support en aftersales  Naam, voornaam, emailadres, paswoord, telefoonnummer, accountnaam, code hardware product Eindgebruikers, beheerders Bijstand ingeval van technische problemen. Uitvoering van de overeenkomst Zolang als nodig om het probleem op te lossen
Promotie voeren voor gelijkaardige producten Naam, voornaam, emailadres Bestaande en actieve klanten Indien u een product heeft aangekocht bij ons, kunnen wij u contacteren om u op de hoogte te stellen van gelijkaardige producten. Gerechtvaardigd belang Bij deactivering of max. 5 jaar na laatste gebruik van de James Care Solution
Alarmfunctie van uw James Care Solution Naam, telefoonnummer, locatie, communicatie via het toestel Eindgebruiker, beheerders Wanneer de alarmfunctie ingeschakeld is, zal de beheerder een melding krijgen van de locatie en andere gegevens van de Eindgebruiker Toestemming

 

Bij deactivering of max. 5 jaar na laatste gebruik van de James Care Solution
Stappenteller en andere gezondheids-gegevens Aantal stappen, hartslagmeter, bloeddrukmeter, andere  gezondheids-gegevens, locatie Eindgebruiker Indien u deze functie inschakelt, kan uw toestel bepaalde gezondheids-gegevens verzamelen. Toestemming Bij deactivering of max. 5 jaar na laatste gebruik van de James Care Solution

 

Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Uw Persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden. Distrac zal uw Persoonsgegevens enkel langer bewaren wanneer dit vereist of gerechtvaardigd is door de wet of ter naleving van een bepaalde wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derden

Uw Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, voor de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan en voor informatieverstrekking. Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor het verzorgen van IT-infrastructuur. Wij geven de Persoonsgegevens enkel door aan partijen waarmee we een dataverwerkingsovereenkomst hebben gesloten en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van Persoonsgegevens met garantie voor uw privacy. Dit wil zeggen dat deze derde partijen te allen tijde verplicht zijn de Persoonsgegevens te verwerken conform de bepalingen van deze Privacy Verklaring en de dataverwerkingsovereenkomst.

Uw Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor de Persoonsgegevens verwerkt worden dan wel in geval (i) dit wettelijk verplicht is (ii) in het kader van een lopende of toekomstige gerechtelijke procedure (iii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Distrac. Verder is het ook mogelijk dat uw Persoonsgegevens doorgegeven worden ingeval Distrac haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval uw Persoonsgegevens die Distrac heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Distrac uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) Distrac met de betreffende derde partij een dataverwerkings- of data-overdrachtsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw Persoonsgegevens.

Grensoverschrijdende verwerking van Persoonsgegevens

Elke mogelijke overdracht van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een dataverwerkings- of data-overdrachtsovereenkomst, die ofwel;

(i)                 de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten; en/of

(ii)                Bindende bedrijfsvoorschriften bevatten. Zoals dit het geval is in de standaard contractuele clausules, dient de ontvanger van persoonsgegevens/verwerker van Distrac in het derde land, Distrac te garanderen dat een adequaat niveau van naleving van de privacy in het land van de ontvanger is gewaarborgd; en/of

(iii)               passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens

Distrac verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw Persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw Persoonsgegevens. De computers en internetverbindingen waarop uw Persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd, zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Distrac uw Persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Er worden back-ups gemaakt van de Persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.Alle medewerkers van Distrac zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van Persoonsgegevens en privacy. Als het nodig en/of mogelijk is worden Persoonsgegevens gepseudonimiseerd en geëncrypteerd. De systemen worden geregeld getest en geëvalueerd.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Distrac, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Distrac in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Wat zijn uw privacy rechten?

In het kader van de verwerking van uw Persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw Persoonsgegevens:

Het individu heeft steeds recht op toegang tot en inzage van de Persoonsgegeven die door Distrac worden verwerkt. Indien hij hierom verzoekt, zal Distrac een kopie van deze Persoonsgegevens verstrekken;

 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw Persoonsgegevens:

Het individu heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde Persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.;

 • Recht op schrapping van uw Persoonsgegevens (‘right to be forgotten’):

Distrac wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet langer toegankelijk kunnen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke Persoonsgegevens schrapt of laat schrappen;

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens:

Het individu heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien:

o                 Hij de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die Distrac in staat stelt om de juistheid te controleren.

o                 De verwerking onrechtmatig is en hij zich verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.

o                 Distrac de Persoonsgegevens van het individu niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

o                 Hij bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of dit bezwaar gegrond is.

 • Recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens:

Het individu heeft het recht om de Persoonsgegevens die door Distrac zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm, zodat hij deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze Persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt voor zover dit technisch mogelijk is.

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens:

o                 Het individu heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omwille van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.

o                 De verwerkingsverantwoordelijke staakt onmiddellijk de verwerking van de Persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Hoe laat u uw rechten gelden?

U kan uw privacy rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te mailen naar: james@distracgroup.com.

Indien u, als eindgebruiker of beheerder van een eindgebruiker, een verzoek tot uitoefening van privacy rechten voor uzelf indient, dient u steeds de volgende informatie te verstrekken:

 • Uw naam en emailadres
 • Bewijs van identiteit
 • Welk van bovenstaande rechten u wenst uit te voeren

 

Indien u als beheerder van een eindgebruiker een verzoek voor de eindgebruiker wenst uit te oefenen, dient u steeds de volgende informatie te verstrekken:

 • Uw naam en emailadres
 • Bewijs van identiteit en van het feit dat u de beheerder van de betreffende eindgebruiker bent
 • Voor- en achternaam van de Eindgebruiker
 • Welk van bovenstaande rechten u wenst uit te voeren

 

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten laatste binnen 30 dagen.

Als het misgaat

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw Persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken. Het verspreid geraken van uw Persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons, tenzij deze te wijten is aan onze zware fout of herhaaldelijke nalatigheid.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw Persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van: April 2021.

Klachten

Heeft u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, contacteer dan claim@distracgroup.com en we zoeken een oplossing. Daarnaast heeft u steeds de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit kan de toezichthoudende autoriteit zijn van (i) uw gewoonlijke verblijfplaats, (ii) uw werkplek of (iii) de locatie van de beweerde inbreuk op de Privacy Wetgeving. De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België

Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

Contact:

Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of over de wijze waarop Distrac uw Persoonsgegevens verwerkt, kan u ons steeds contacteren via:

Distrac Group Care Technology

Bleyveld 14

3320 Hoegaarden

6.  SERVICEVOORWAARDEN

 

Servicevoorwaarden voor de online toegang tot en het gebruik van

JAMES CARE SOLUTIONS

Wanneer u een abonnement voor uw James Care Solution toestel activeert, zal dit gesloten worden voor de door u gekozen periode en telkens automatisch verlengd worden voor diezelfde periode. U kan uw abonnement opzeggen minstens 1 maand voor het verstrijken van de lopende periode. Indien u dit niet doet, wordt uw abonnement verlengd.

Deze algemene voorwaarden (“Terms of Service” of “TOS”) zijn van toepassing op de relatie tussen Distrac NV, een in België gevestigde naamloze vennootschap, met zetel te Bleyveld 14, 3320 Hoegaarden, en geregistreerd bij het Belgisch Kruispunt van Ondernemingen onder het nummer BE0448825928 (hierna de “Vennootschap”) en elke persoon en/of entiteit die de TOS aanvaardt vóór de activering van zijn login en wachtwoord (hierna “Abonnement”) verstrekt door de Vennootschap, of een van de aangestelde wederverkopers van de Vennootschap) (hierna “Eindgebruiker”).

De TOS regelen de rechten en verplichtingen tussen de Vennootschap en de Eindgebruiker met betrekking tot het gebruik door de Eindgebruiker van het James Care Solutions softwareplatform (hierna “Software”), en bij activering van het Abonnement.

ARTIKEL 1: BETALING VAN HET DESBETREFFENDE ABONNEMENTSGELD

De Eindgebruiker dient een abonnementskost te betalen voor het gebruik van de Software. De Eindgebruiker heeft keuze tussen een verschillende abonnementsformules zoals uiteengezet in bijlage 3 aan deze TOS. De abonnementsperiode bedraagt telkens een (1) maand, dan wel een (1) jaar. De betaling van de abonnementskost dient per domiciliëring of per overschrijving te gebeuren. Voor de precieze details van de inhoud en de prijzen van de abonnementsformules, verwijzen we naar bijlage 3 aan de TOS.

Valutaschommelingen, technische storingen, prijzen van hulpmaterialen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, en andere objectieve factoren die een prijsverhoging kunnen staven, geven de Vennootschap het recht de Abonnementskost evenredig te verhogen. U zal steeds minstens 1 maand op voorhand op de hoogte gesteld worden van zulke prijswijziging.

Indien de Vennootschap de betaling van de betreffende abonnementskosten niet binnen één (1) maand na activering van het Abonnement heeft ontvangen, kunnen de gebruiksrechten van de Eindgebruiker door de Vennootschap worden opgeschort.

ARTIKEL 2: DUUR EN BEEINDIGING VAN HET ABONNEMENT

Het recht van de Eindgebruiker om de Software te gebruiken door middel  van het Abonnement wordt overeengekomen voor een periode van één (1) maand, dan wel één (1) jaar na activering van het Abonnement van de Eindgebruiker, naargelang de gekozen abonnementsformule. Het Abonnement wordt telkens automatisch verlengd voor een nieuwe periode tenzij het Abonnement uitdrukkelijk wordt opgezegd minstens 1 maand voor het verstrijken van de lopende periode. Het Abonnement kan door de Eindgebruiker of zijn beheerder worden stopgezet door een e-mail te sturen naar james@distracgroup.com. Op moment van stopzetting zal de abonnementskost voor de reeds lopende abonnementsperiode nog verschuldigd zijn.

Wanneer u opteert te betalen via overschrijving en behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, dienen alle facturen binnen een termijn van tien (10) werkdagen na factuurdatum te worden betaald. Ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op voormelde vervaldag, zal Vennootschap het recht hebben de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Wanneer u de James Care Solution Hardware via de webshop van de Vennootschap heeft aangekocht, heeft u het recht om deze aankoop te herroepen binnen de 14 dagen. Gelieve artikel 4 van de algemene voorwaarden van de webshop van de Vennootschap hierover te raadplegen.

In geval van enige verandering in de toestand van de Eindgebruiker, zoals overlijden, collectieve schuldenregeling, verzoek om uitstel van betaling,  beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Eindgebruiker kunnen schaden, houdt de Vennootschap zich het recht voor om wegens dat loutere feit: de overeenkomst ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van de Vennootschap om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 3: VERPLICHT EN  EXCLUSIEF  GEBRUIK  VAN DE SOFTWARE  VIA SPECIFIEKE HARDWARE

De Eindgebruiker zal uitsluitend toegang hebben tot en gebruik maken van de Software met het volgende type hardware:

James Safety Watch met bijgeleverde SIM-kaart

USB- en oplaadkabel

ARTIKEL 4: TOEGANG TOT HET SOFTWAREPLATFORM EN BESCHIKBAARHEID

De Eindgebruiker kan pas toegang krijgen tot en gebruik maken van de Software nadat de TOS zijn geaccepteerd en wanneer hij/zij de nodige informatie heeft verstrekt tot het activeren van een login.

De Eindgebruiker heeft onbeperkt toegang tot de Software (7 dagen per week, 24 uur per dag, met een gemiddelde beschikbaarheid van 99,5 %)  voor de duur van  het Abonnement, behalve in geval van wijzigingen die  de Vennootschap of haar aangestelden en/of leveranciers moet aanbrengen aan de Software en die de toegang en/of het gebruik (inclusief updates, upgrades en onderhoud) daarvan tijdelijk kunnen beperken. Dit geldt ook voor tijdelijke beperkingen als gevolg van upgrades of onderhoud bij derden, zoals het Cloud platform. De Vennootschap informeert de Eindgebruiker vooraf, voor zover mogelijk, over dergelijke barrières en/of beperkingen van de toegang. De Vennootschap kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld.

De Vennootschap zal u steeds naar best vermogen bijstand verlenen in geval van technische problemen. Voor ernstige problemen is de Vennootschap echter ook aangewezen op de aanbieder van de Software en is bijgevolg in geen geval verantwoordelijk voor de door hen aangeboden responstijd of oplossingen.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE EINDGEBRUIKER

De Eindgebruiker heeft vanaf de activering van het Abonnement een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepelijke licentie, die enkel in overeenstemming met deze Terms of Service mag gebruikt worden.

Het is de Eindgebruiker uitdrukkelijk verboden om:

 1. a) de (intellectuele eigendom van de) Software te wijzigen, aan te passen, foutcorrecties te maken, afgeleide werken ervan te maken, te distribueren, te verveelvoudigen, te kopiëren, weer te geven, te verzenden, te publiceren, te verkopen, toe te wijzen, te leasen, te verpanden, uit te lenen, te verhuren, te leveren of anderszins over te dragen of derden toe te staan het voorgaande te doen;
 2. b) toegang te verlenen tot de Software aan onbevoegde partijen, ongeacht of zulke toegang is verleend met of zonder enige directe of indirecte vergoeding;
 3. c) de Software en/of de intellectuele eigendom van de Software voor onwettige doeleinden te gebruiken;
 4. d) de Software en/of de intellectuele eigendom van de Software te gebruiken op een manier die de Vennootschap en/of de rechten van een andere partij zou kunnen schaden;
 5. e) de Software te gebruiken op een ander hardware toestel dan degene vermeld in artikel 3 van de TOS, of een andere SIM-kaart in de hardware te plaatsen dan degene die door de Vennootschap werd meegeleverd.
 6. f) om eventuele fouten in de Software – ongeacht of dergelijke fouten aan de Vennootschap bekend zijn – te gebruiken in hun eigen voordeel of in het voordeel van derde partijen.

De toegang tot en het gebruik van de Software vereist voldoende stabiele draadloze toegang tot het internet, met voldoende dekking, waarvoor de Eindgebruiker als enige verantwoordelijk is. De Vennootschap   kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld of belast met reparaties indien de problemen met betrekking tot de toegang en/of het gebruik van de Software te wijten zijn aan het gebrek aan adequate toegang tot het internet.

Indien uw toestel een meegeleverde SIM-kaart bevat, zal deze vergrendeld zijn op het toestel en kan die niet worden gebruikt op een ander toestel. Zodra de SIM-kaart in een ander toestel wordt geplaatst, wordt deze geblokkeerd en is deze onbruikbaar. De kaart werkt ook niet meer met het James-apparaat en kan alleen worden gedeblokkeerd op aanvraag bij de Vennootschap.

ARTIKEL 6: GARANTIE

Indien de Eindgebruiker problemen ondervindt bij de toegang tot en/of het gebruik van de Software en/of  de Software, dient de Eindgebruiker de Vennootschap   hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, via e-mail (james@distragroup.com), op de hoogte te stellen. De Vennootschap zal het probleem zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk oplossen, zonder  verdere  vergoeding verschuldigd te  zijn. De  enige  verplichting hieromtrent van de Vennootschap bestaat uit het verbeteren van eventuele substantiële gebreken van de Software (voor zover dat technisch redelijkerwijs mogelijk is) door het aanpassen van de Software of het leveren van een alternatieve versie van de Software. De Vennootschap is niet gebonden aan enige garantie, verbetering, vervanging of reparatie indien:

1) de gebreken of problemen zijn veroorzaakt door misbruik, oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik, met inbegrip van elk gebruik dat in strijd is met de gebruikershandleiding, waarvan de Eindgebruiker erkent een kopie te hebben ontvangen;

2) de problemen veroorzaakt zijn door een foutieve en/of gebrekkige internetverbinding; de gebreken of problemen zijn veroorzaakt door slijtage, ongevallen, brand, natuurrampen, stroomuitval en, meer in het algemeen, elke oorzaak die vreemd is aan de diensten van de Vennootschap.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Aansprakelijkheid van de Eindgebruiker

Het gebruik van Software door de Eindgebruiker zal te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid gebeuren.

De Eindgebruiker is aansprakelijk voor elke inbreuk op de bepalingen van de TOS, hetzij door de Eindgebruiker, hetzij door personen die de Software bij de Eindgebruiker gebruiken.

7.2. Vennootschapssaansprakelijkheid en vrijwaring door de Eindgebruiker

De Vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Software, anders dan de schade waarnaar in de TOS wordt verwezen en met uitzondering van aansprakelijkheid die voortvloeit uit zware fout, opzet of niet-uitvoering van de essentiële verplichtingen door de Vennootschap.

De Vennootschap zal in geen geval aansprakelijk kunnen gehouden worden voor enige indirecte schade, schade veroorzaakt door de Eindgebruiker en/of derde partijen en/of personen waarvoor de Eindgebruiker verantwoordelijk is, schade als gevolg van onjuist of ontoereikend gebruik van de Software en/of schade als gevolg van niet-naleving door de Eindgebruiker van de wettelijke en/of andere verplichtingen (met inbegrip maar niet beperkt tot deze Terms of Service).

De enige aansprakelijkheid van de Vennootschap en het enige verhaal voor de Eindgebruiker voor een klacht met betrekking tot de Software, ongeacht of deze  aansprakelijkheid gebaseerd is op een contractbreuk of een schending van de garantie door de Vennootschap of op ernstige nalatigheid van de Vennootschap of het niet-naleven van wet- en regelgeving door de Vennootschap, is beperkt tot de prijs die door de Eindgebruiker is betaald voor het gebruik van de Software gedurende 1 jaar voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit, onverminderd het recht om hogere schade te bewijzen. Indien de Eindgebruiker de Software minder dan 1 jaar in gebruik heeft, zal de aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt zijn tot de prijs die eindgebruiker heeft betaald gedurende deze gebruiksperiode.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare rechten met betrekking tot  de Software met inbegrip van alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten, evenals alle ontwerpen en informatie in de bijbehorende toepassingen, samen met de onderliggende broncode, zijn het exclusieve eigendom van de Vennootschap of haar licentiegevers. De Eindgebruiker verwerft enkel een persoonlijke licentie voor de Software, zoals uiteengezet in de TOS.

Niets in deze TOS is bedoeld, wordt geacht of impliceert een verkoop of enige andere overdracht van de (intellectuele) eigendomsrechten op Software aan de Eindgebruikers.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

De Vennootschap zal enkel persoonsgegevens verwerken met het oog op (i) de uitvoering van de overeenkomst(en) met betrekking tot de levering van de Software en het Abonnement; (ii) opslag voor authenticatie en autorisatie voor het gebruik van Software (iii) analyse en verbetering van de Software. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.

De Vennootschap kan geanonimiseerde persoonsgegevens gebruiken voor verder onderzoek, analyse en de ontwikkeling van toepassingen voor de Software. De Vennootschap verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verkopen aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Eindgebruiker. De Eindgebruiker zal altijd voldoen aan de door de Vennootschap opgelegde of op te leggen licentie- en andere voorwaarden.

De verwerking en opslag van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en met de Privacy Verklaring van de Vennootschap.

ARTIKEL 10: DIVERSEN

10.1 Volledige overeenkomst; wijzigingen.

De TOS vertegenwoordigt de gehele afspraak over het gebruik van de Software tussen partijen en vervangt alle andere schriftelijke of mondelinge afspraken die door of namens  de Vennootschap of de Eindgebruiker  zijn  gemaakt. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deze Terms of Service op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen. Bij elke wijziging zal u deze opnieuw dienen te accepteren om toegang tot de Software te verkrijgen.

10.2 Scheidbaarheid.

Waar mogelijk worden de bepalingen van de TOS zodanig geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien een of meer bepalingen van de TOS echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, blijft de rest van die bepaling en van de TOS volledig van kracht. Bovendien blijven de ongeldige, onwettige of niet- afdwingbare bepalingen bindend voor het wettelijk toegestane gedeelte.

10.3 Rechtsverwerking.

Geen enkel verzuim of vertraging van een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens de TOS wordt beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel, of een ander recht of rechtsmiddel krachtens de TOS, noch zal een gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens de TOS de verdere uitoefening ervan of de uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel krachtens de TOS uitsluiten. De rechten en rechtsmiddelen  waarin  de  TOS  voorziet,  zijn  cumulatief  en  niet  exclusief  de  rechten  of rechtsmiddelen waarin de wet voorziet. Geen enkele verklaring van afstand is effectief tenzij deze schriftelijk wordt gegeven en ondertekend door de partij die de verklaring van afstand doet of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger(s).

10.4 Onafhankelijke aannemer:

Partijen treden in alle aangelegenheden die verband houden met de TOS op als onafhankelijke contractant. Niets in de TOS vormt of wordt geacht een partnerschap tussen de partijen te vormen. De TOS mag niet worden geïnterpreteerd als een machtiging voor een van de partijen om op te treden als agent van de andere partij of als een machtiging voor een van de partijen om namens de andere partij verplichtingen aan te gaan of te creëren.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Het Belgisch recht is van toepassing op de TOS en elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van de TOS zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

 

 

  Showrooms

  Naam van de persoon die het horloge draagt


  Voornaam van de persoon die het horloge draagt